Paieška


Rajonas:

LietuvaVilnius

Naudojimosi taisyklės

Atseit.lt yra nemokama skelbimų lenta, kurioje savo skelbimus patalpinti gali bet kuris lankytojas.

Bendrosios nuostatos

 • Šiomis naudojimosi interneto svetaine taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nurodomos interneto svetainės www.atseit.lt (toliau – Interneto svetainė) skelbimų patalpinimo bei peržiūros sąlygos ir asmenų, kurie naudojasi Interneto svetaine, teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos nuostatos.
 • Interneto svetainėje suteikiama galimybė joje patalpinti ir peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau – Skelbimas) šiose Taisyklėse nurodyta tvarka. Interneto svetainės naudotojas yra asmuo, joje patalpinęs Skelbimą ar norintis jį čia peržiūrėti (toliau – Vartotojas).
 • Vartotojas privalo laikytis Taisyklių. Skelbimo publikavimo metu paspausdamas nuorodą „Sutinku su bendrosiomis nuostatomis“ Vartotojas sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 • Atseit.lt administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu ir apie tai neinformavusi pakeisti Taisykles, todėl Vartotojas privalo reguliariai tikrinti, ar Taisyklėse nėra pakeitimų.

Bendrieji skelbimų turinio, formos bei patalpinimo sąlygų Interneto svetainėje reikalavimai:

 • Registracijos metu spausdamas mygtuką „Tęsti“ Vartotojas patvirtina, jog yra veiksnus ir duoda sutikimą naudoti bei apdoroti savo asmens duomenis.
 • Skelbimo antraštė turi atitikti jo turinį. Skelbime draudžiama naudoti beprasmius simbolius, siekiant jį išskirti iš kitų ir atkreipti vartotojų dėmesį.
 • Interneto svetainėje draudžiama daugiau nei vieną kartą talpinti Skelbimus, kuriuose ieškoma ir/arba siūloma ta pati prekė.
 • Skelbimai turi būti talpinami teminėse srityse, kurios atitinka Skelbimo turinį.
 • To paties Vartotojo patalpintų Skelbimų arba Skelbimų iš to paties adreso skaičius gali būti ribojamas.
 • Bet kurioje Skelbimų lentos skiltyje gali būti nurodomos papildomos sąlygos arba Skelbimų talpinimo apribojimai.

Skelbimų lentoje draudžiama talpinti Skelbimus, kurių turinyje yra:

 • siūlomos prekės ir paslaugos, kurios pagal veikiančius Lietuvos Respublikos įstatymus laikomos neteisėtomis;
 • siūloma įsigyti arba parduodama pornografinio pobūdžio produkcija bei produkcija, kurios sudėtyje yra pornografijos;
 • vartojama nenormatyvinė leksika, įžeidinėjimai, taip pat rasistinio ir religinio pobūdžio pasisakymai;
 • skatinama prievarta ir neteisėti veiksmai;
 • sukčiaujama, prievartaujamas turtas;
 • reklama, patalpinta be atseit.lt administracijos sutikimo;
 • kita informacija, kurią atseit.lt administracija įvertino kaip netinkamą;
 • Interneto svetainėje draudžiama talpinti Skelbimus, kuriuose yra daugiau nei vienas nekilnojamojo turto objektas/darbo pasiūlymas;
 • Privaloma užtikrinti, kad Skelbime pateiktų nuotraukų turinys sutampa su Skelbimo tekste reklamuojamu objektu;
 • Kiekvienas Skelbimą patalpinęs lankytojas sutinka gauti Svetainės naujienas Skelbime nurodytu el. paštu (ne dažniau nei 1 kartą per mėnesį).

Skelbimų naudojimo apribojimai

 • Šioje svetainėje esanti informacija negali būti trečiųjų asmenų atkurta arba panaudota publikavimui be raštiško skelbimų svetainės atseit.lt administracijos leidimo.

Atsakomybė

 • Svetainės administracija nėra atsakinga už Vartotojo patalpinto Skelbimo turinį ir jo panaudojimą.
 • Vartotojas prisiima visą atsakomybę tuo atveju, jei jo patalpintas Skelbimas tapo įstatymo arba trečiųjų asmenų teisių pažeidimo pagrindu.
 • Svetainės administracija jokiomis aplinkybėmis nėra atsakinga už galimą arba padarytą žalą, nuostolius arba išlaidas, atsiradusias dėl Skelbimų lentos, jos naudojimo arba negalėjimu ja naudotis.

Mokamos paslaugos

 • Mokamų paslaugų naudojimo tvarka yra nurodyta Svetainėje, o paslaugų kaina pateikta konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje.
 • Klientas supranta ir sutinka, jog Mokamos paslaugos būtų teikiamos tik po to, kai Klientas už jas sumoka Svetainės atseit.lt administracijai Svetainėje nurodyta tvarka.
 • Administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurią mokamą paslaugą dydį ir mokėjimo tvarką.
 • Svetainės administracija turi teisę profilaktikos darbų metu neribotam laikui apriboti arba nutraukti Paslaugų teikimą.

Atseit.lt teisės ir pareigos

 • Svetainės atseit.lt administracija turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Klientui suteiktą teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant administracijos teisę keisti bet kokią Kliento pateiktą Svetainėje informaciją, panaikinti Kliento patalpintą Skelbimą, panaikinti Kliento paskyrą ir uždrausti jam iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:
  • pažeidė Taisykles arba nesilaikė jose numatytų įsipareigojimų;
  • teikė neteisingą, nepilną ir/arba klaidinančią informaciją registracijos Svetainėje arba naudojimosi ja metu;
  • tyčia ir sąmoningai Svetainėje platino apgaulingą ar neteisingą informaciją, įžeidinėjo kitus asmenis arba veikė kokiu kitu netinkamu, Svetainės administracijos nuomone, būdu;
 • Svetainės atseit.lt administracija turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti ar kitaip sutvarkyti Skelbimus, kad Svetaine būtų būtų patogiau naudotis perkelti Skelbimus į kitas temines sritis, nekeičiant Kliento pateiktos informacijos.
 • Svetainės administracija turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą ir užblokuoti jo prieigą prie Skelbimų svetainės, Klientui gavus ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus arba nesilaikius taisyklių. Klientui gavus trečiąjį neigiamą kito Kliento atsiliepimą, paskyra panaikinama automatiškai. Klientas turi teisę el.pašto adresu info@atseit.lt. pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą. Atseit.lt sprendimas yra galutinis.
 • Svetainės administracija turi teisę gauti už suteiktas Paslaugas užmokestį remiantis Svetainėje nurodytomis kainomis. Klientui pareikalavus, tuo tikslu jam pateikiama sąskaita.
 • Šalių susitarimu Atseit.lt administracija turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga

 • Visa patalpintuose Skelbimuose esanti informacija yra vieša.
 • Asmens duomenys, gauti ir esantys atseit.lt administracijos žinioje Vartotojo registracijos metu negali būti be jo leidimo perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikia, kad perkelti Skelbimą arba atitinkamo veikiančio įstatymo reikalavimu.
 • Svetainės atseit.lt administracija nėra atsakinga už Vartotojo jai suteiktos informacijos konfidencialumą, jei tai nenurodyta sutartyje.
 • Svetainės atseit.lt administracija turi teisę perduoti asmens duomenis Kliento įsiskolinimus administruojantiems asmenims (pvz. skolų išieškojimo bendrovėms).

Kitos sąlygos

 • Vartotojo pretenzijos svetainės atseit.lt administracijai turi būti pateikiamos raštu ir pasirašytos Vartotojo. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti ginčas perduodamas nagrinėjimui ir sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
Paryškinti skelbimai


Darbo skelbimai užsienyje - www.uzsienos.lt, Darbas užsienyje, darbas Norvegijoje, darbas Danioje, darbas žemės ūkyje